Alla kategorier

Inlägg i “Datatyp”

Vad är null?

2010-05-17
Null betyder att det inte finns något definierat värde. När man skapar en kolumn i en tabell i sin databas anger man, förutom datatyp, huruvida kolumnen får vara null eller inte. Ett fält på en rad kommer att vara null om man inte talat om att det ska vara något annat. Antingen kan man ange ett standardvärde när man skapar tabellen, eller så får man ange ett värde när man lägger till en ny rad, eller så kan man uppdatera raden senare.

Vad är en datatyp?

2010-05-15
När man sparat information om till exempel en person i en tabell delar man upp informationen i kolumner. För information om en person kan de olika kolumnerna till exempel vara; Namn, Födelseår, Telefonnummer och Kön. För att databashanteraren på bästa sätt ska kunna lagra informationen talar man om vilken datatyp respektive kolumn har. Datatypen talar om huruvida kolumnen innehåller ett heltal, en text, ett datum och så vidare. Alla databashanterare erbjuder olika datatyper och har ibland olika namn på samma datatyper.